M: info@vancleefopleidingen.com І T: +31 851 308 220

Algemene voorwaarden vancleefopleidingen te Amstelveen KVK: 86255401

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en vancleefopleidingen en een
Opdrachtgever waarop vancleefopleidingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. vancleefopleidingen en de Opdrachtgever zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Alle offertes en aanbiedingen van vancleefopeidingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Zoals in elke offerte aangegeven.

Vancleefopleidingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende
wetgevingen

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
vancleefopleidingen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
door vancleefopleidingen aangegeven.

Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Opmaak algemene voorwaarden door vancleefopleidingen op 23-09-2022