Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vancleefopleidingen te Amstelveen KVK: 86255401

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en vancleefopleidingen en een Opdrachtgever waarop vancleefopleidingen  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. vancleefopleidingen en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Alle offertes en aanbiedingen van vancleefopeidingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Zoals in elke offerte aangegeven.

Vancleefopleidingen  zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende wetgevingen

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door vancleefopleidingen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door vancleefopleidingen aangegeven.

Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Opmaak algemene voorwaarden door vancleefopleidingen op  23-09-2022